Граѓанско-воените односи во ЕУ

Брисел, Белгија, 2 и 3 април 2009 година

Конференција организирана од Генералниот директорат за проширување на ЕУ:
“Граѓанско-воените односи во земјите членки на ЕУ во контекст на проширувањето”

(Симултано толкување: англиски <> албански и босански/хрватски/српски > албански)


Назад