Juridike


SHM Language Services ka përvojë të pasur në përkthimin e teksteve juridike, si për shembull:

 

– akte themelimi
– statute
– ekstrakte nga Dhoma e Tregtisë
– vërtetime të gjendjes gjyqësore
– marrëveshje
– akte transferimi
– marrëveshje paramartesore
– testamente
– deklarata trashëgimie
– prokura, autorizime
– akte hipotekash
– akte shitblerjesh
– akte dorëzimi
– kontrata
– kushte përdorimi
– dokumente procedurore
– vendime
– fletëthirrje gjyqësore
– apelime dhe kundërshtime
– këshilla juridike
– kontrata punësimi
– korrespondenca afariste

 

si edhe të gjitha llojet e akteve të gjendjes civile, deklarata, certifikata, diploma dhe dëftesa etj.