Detektim gjuhe


Teknologjia bashkëkohore ka arritur tashmë deri në një shkallë që mundëson bërjen e hapave të parë drejt detektimit automatik të gjuhëve. Megjithatë, ky detektim ende është një lloj “zanati” më vete.

 

Keni një mesazh të incizuar apo material tjetër audio apo viziv në një gjuhë që mund të detektohet apo identifikohet me vështirësi? A është për ju e rëndësishme që të dini se në cilën gjuhë apo dialekt flitet me qëllim që pastaj incizimin ta jepni për përkthim, përpunim apo ta përdorni për qëllime të tjera?

 

Ne mund t’ju ndihmojmë me gjuhë dhe dialekte që fliten në vendet e Beneluksit dhe Evropës Juglindore.

 

Në bazë të përvojës tonë të gjatë, mund të bëjmë identifikimin e këtyre gjuhëve të folura e të shkruara: boshnjakisht, bullgarisht, greqisht, kroatisht, maqedonisht, roma, rumanisht, serbisht, sllovenisht, shqip dhe turqisht.