Shërbime gjuhësore


Krahas përkthimit dhe interpretimit, ofrojmë edhe shërbime që lidhen me gjuhën dhe komunikimin, si për shembull shoqërim gazetarësh, titrim, detektim gjuhe, konsultim gjuhësor  dhe transkriptim.