Истражување


За потреби на медиумите можеме да асистираме при воспоставување на контакти со власти, лица и организации во Албанија, Белгија, Босна и Херцеговина, Италија, Косово, Србија, Франција, Холандија, Хрватска и Црна Гора.