Правни преводи


SHM Language Services има богато искуство во преведување на правни текстови, како на пример:

 

– основачки акти

– статути

– изводи од трговска комора

– потврди за неказнетост

– договори

– предбрачни договори

– тестаменти

– изјави за наследување

– овластувања

– хипотекарски солемнизирани акти

– купо-продажни договори

– документи за испорака

– одредби и услови

– процесни документи

– пресуди

– тужбени барања

– жалби и приговори

– правни совети

– работни договори

– деловна кореспонденција

 

Освен ова ги преведуваме сите видови на изводи од матичните книги, уверенија и потврди, сведителства и дипломи од сите видови на образование, возачки дозволи и други видови на лични документи.