Преведувачки алатки


SHM Language Services се служи со најнови преведувачки алатки со цел да ги задоволи барањата на своите клиенти. На тој начин можеме да бидеме во чекор со најновите технолошки достигнувања во областа на јазикот и истите да ги вклучиме во нашиот работен процес.

 

SHM Language Services ја употребува програмата SDL Trados Studio 2017 и сите нејзини составни делови. Освен неа, ги употребуваме и DéjàVu и MemoQ.

 

Оваа повеќејазична веб-страница е преведена и се обновува со помош на SDL Trados Studio 2017.