Европски работнички совети

Софија, Бугарија, 14 и 15 септември 2010 година

Семинар за обука на синдикалните организации од земјите на Средна и Источна Европа.
Тема: Европски работнички совети.

(Симултано толкување: француски <> македонски)


Назад