Клиничко испитување

Виена, Австрија, 12 и 13 април 2011 година

Меѓународна средба на координаторите за клиничко испитување, организирана од фармацевтска индустрија.
Тема: Клиничко испитување.

(Симултано толкување: англиски <> македонски)


Назад