Мерки против корупцијата

Брисел, Белгија, 29 и 30 јуни 2009 година

Конференција организирана од Генералниот директорат за проширување на ЕУ:
“Мерки против корупцијата: семинар и предавање”

(Симултано толкување: англиски <> албански и босански/хрватски/српски > албански)


Назад