Соработка меѓу нотарските организации

Брисел, Белгија, 17 и 18 септември 2009 година

Конференција организирана од Deutcher Notarverein:
“Придонесот на нотерите кон создавањето на простор на слобода, безбедност и правда”

(Симултано толкување: англиски <> албански и босански/хрватски/српски > албански)


Назад